Bellevuegården

Vi utvecklar en ny grönskande stadsdel

Stena Fastigheter jobbar just nu i ett långsiktigt projekt i samverkan med Malmö Stad för att utveckla området kring Bellevuegården. Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud skapar vi en ny hållbar stadsdel anpassat för livets skiftande behov.

Varför vill vi utveckla Bellevuegården?

Malmö växer och staden behöver fler bostäder. Stadens olika områden behöver också knytas samman genom bättre möjligheter till hållbart resande. De närmaste 10 till 15 åren kommer därför kollektivtrafik och cykelvägar att byggas ut i hela Malmö.

Bellevuegården och även Lorensborg är med i denna satsning och är områden som kan vinna på förändring. Därför har vi nu tillsammans med staden börjat undersöka hur nya bostäder och ett utvecklat centrum skulle kunna bidra till förbättringar av livsmiljöerna i de båda områdena. Vi vill att hela området och Lorensborgsgatan blir en mer attraktiv och trygg plats att röra sig i och vistas vid.

Som långsiktig aktör vill vi jobba tillsammans för att utveckla den hållbara staden. Vi vill vara motorn för områdesutvecklingen i Bellevuegården.

Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö

Hur ser vi framtidens Bellevuegården?

Vi ser Bellevuegården som en förebild för hållbar stadsutveckling och nyutveckling av ett bostadsområde. Området byggdes under en tid när trender som funktionalism, ett sunt liv och ändamålsenliga bostadslösningar hade fått fäste. Området karakteriseras därför av grönytor, rekreationsområden, ett väl utbyggt centrum med kommersiell och kommunal service samt genomtänkta byggtekniker och smarta planlösningar.

Vi vill hjälpa till att lyfta alla de fördelar som området redan har – samt utveckla och förstärka fördelarna ytterligare. I Bellevuegården hittar du som identifierar dig med det citynära, hållbara och hälsosamma livet din plats oavsett om du vill bo, arbeta eller besöka området. Bellevue ska vara en plats man vill bo kvar i och flytta till.

Utvecklat serviceutbud

För att nå vår vision om området har vi framtida planer för ett breddat serviceutbud vid Bellevuegårdens centrum. Dialoger förs med matbutiken, apoteket och biblioteket som alla är större aktörer i centrumet idag. Matbutiken har uttryckt intresse för expansion i syfte att tillföra servicedelar såsom utökade möjligheter för varubeställningar och ett större färdigmatsutbud. Biblioteket vill bredda och utveckla sitt koncept. Vi har också startat en dialog med Systembolaget.

Utöver detta för Stena Fastigheter en dialog med förskoleförvaltningen avseende möjligheterna att lägga en familjecentral med  MVC, BVC, socialförvaltning samt öppen förskola i området. Här kan även fler, både privata och kommunala vårdaktörer, komma att bli aktuella framöver. 

Vi är också positiva till att ett trygghetsboende eller hyresboende för äldre blir en del av centrumet. Vi ser även att utbildningsverksamhet, med exempelvis konstnärlig och kulturell verksamhetsinriktning, skulle vara en tillgång för Bellevuegårdens framtida centrum. Behov av särskilt boende (äldreboende) i den här delen av staden utreds och skulle också vara ett potentiellt bidrag till centrumets utveckling.

I direkt anslutning till centrumet planeras ett mobilitetshus som kan bidra till och stödja beteendeförändringar i den moderna hållbara staden. Ett mobilitetshus i detta läge samlar med fördel olika delningstjänster såsom uthyrning av miljövänliga fordon (exempelvis elbilar, elscotrar), mellanlagring av leveransbeställningar (motsvarande post/paketutlämning) samt omklädnings- och förvaringsmöjlighet för cyklister med mera.

Tryggt, grönt och hållbart

Genom fler bostäder, variation i boendeformer, grönskande gårdar och breddat serviceutbud skapar vi en ny stadsdel anpassat för livets skiftande behov. Området ska präglas av ett hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet.

För att bidra till trygghet och samhörighet i området jobbar vi långsiktig genom vår relationsförvaltning. Tillsammans med boende, kommersiell handel, entreprenörer och föreningar hittar vi vägar till samarbeten och projekt med fokus på trygghet, dialog och hållbarhet.

För att skapa ett miljösmart område kommer alla nya byggnader att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med grönl energiförsörjning. 

Parker och grönområden kommer att utvecklas med målet att ge både ett miljömässigt, funktionellt och hälsosamt bidrag till Bellevuegården.

Vad händer närmast?

Närmast påbörjar vi i en första etapp byggnation av fyra nya huskroppar med totalt 135 nya lägenheter. Parallellt med detta pågår ett planprogramsarbete för en förtätning längst med Lorensborgsgatan med ytterligare ca 300 bostäder. Vi ser också på möjligheterna att bredda serviceutbudet med bland annat boende för äldre, pedagogisk verksamhet, friskvård och kultur. Bellevuegårdens centrum rustas upp för att möta framtiden och visionen är att berika området med kompletterande handel och service. De första lägenheterna planeras byggstarta under 2020 med inflyttningar under slutet av 2021. Planprogramsarbetet för resterande 300 bostäder och arbetet med det breddade serviceutbudet pågår och beräknas fastställas under 2020.

Bellevuegården i forskningsprojekt

Stena Fastigheter deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Projektet som kallas VIVA-PLAN handlar om studera och mäta utemiljöns betydelse för trygghet och trivsel samt hur utemiljön i bostadsområdena påverkar den biologiska mångfalden. I forskningen som koordineras från SLU ingår tre studieområden; Ronna i Södertälje, Urbanplanen i Köpenhamn och Bellevuegården-Lorensborg .

Läs mer projektet om VIVA-PLAN: www.viva-plan.eu

Vill du veta mer?

Läs mer om Malmö stads planer för området: Bellevuegården

Fakta: Bellevuegården

Bellevuegården är ett bostadsområde i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö. Området var ett av de sista miljonprogramsområdena som byggdes i Sverige mellan 1965 och 1975. Miljonprogrammen kom till som svar på bostadsbrist och dålig boendestandard i efterkrigstidens Sverige.

Målet var att bygga en miljon nya bostäder per år. Kostnaden per enhet kunde sänkas genom rationellt byggande i storskaliga projekt.

I tiden låg också trender som automobilisering, hård planeringen, funktionalism och en vilja att komma ifrån den trånga stenstaden. Tidens strömningar tillsammans med en snäv ekonomisk hållning ligger bakom miljonprogramshusens utformning.

Väl utbyggd service

Tanken med områdena var också att erbjuda allting som de boende kunde behöva. I centrum planerades därför för kommersiell och samhällelig service – rekreationsområden, skolor och bibliotek tillsammans med butiker och handel.

”Hela befolkningen skall beredes sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skälig kostnad.” (prop. 1967:100)

Många sätter likhetstecken mellan miljonprogram och betongförorter med höghusområden – men det är en orättvis beskrivning av miljonprogramsområdena. Områdena bjuder på en blandning av höghus, låga flerbostadsområden och småhus fördelat på olika upplåtelseformer och byggherrekategorier.

Rymligt, välplanerat och grönskande

Majoriteten av byggnaderna i Bellevuegården består av flerbostadshus från 1970-talet. Men här finns även äldreboende, kontorshus, villor och radhus som byggdes senare, under 1990-talet. På området finns också en bibehållen gård från 1800-talet.

Bostadsområdet har en enhetlig arkitektur, där husen är rätvinkligt placerade med entréer vända mot de grönskade gårdarna. Höghusen som konstruerades under 1970-talet ligger i öster och delas av två parker: Ärtholmsparken och Bellevueparken.