man i port

Frågor och svar

Här besvarar vi de vanligast förekommande frågorna om utvecklingen i Fisksätra. Hittar du inte svar på din fråga kontakta oss i Fisksätra.

1. Hur många hus och lägenheter blir det i Fisksätra Entré (norra parkeringen)?

Vi vill att fler ska få möjlighet att bo i Fisksätra och planerar att bygga både hyres- och bostadsrätter samt äldreboende och förskola. Det är ännu inte bestämt hur många hus det blir på grund av pågående tekniska utredningar och processen med detaljplanen, men preliminärt åtta kvarter och 375 lägenheter (+86 lägenheter i äldreboende). Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för närservice, kultur, fritid och kollektivtrafik.


2. När kommer Fisksätra Entré att börja byggas?

I augusti-september 2019 var detaljplanen för Fisksätra Entré i processen som kallas ”granskning”. Mellan ”samråd” som var fasen innan granskning har Nacka kommun tagit del av synpunkter och idéer som kommit in från både privatpersoner och föreningar/myndigheter. Utifrån dessa synpunkter har man arbetat om förslaget så att det nu kan ”granskas” på nytt. Det innebär att man har ett tillfälle till att tycka till om förslaget.
Om kommunen går vidare med planerna efter granskningen förväntas detaljplanen bli klar i början av 2020 och i så fall planerar Stena Fastigheter att börja bygga tidigast ca 1 år senare, i slutet av 2020. Det beräknas ta ca 6-8 år från byggstart innan det är färdigbyggt.

3. Vilka synpunkter lämnades in under samrådet?

Synpunkter har kommit in från ett antal remissinstanser, tre lokala föreningar och 41 yttranden från hyresgäster, där vissa av yttrandena har flera namnunderskrifter.
Återkommande synpunkter: hög exploatering – utsikt – solinstrålning
Många anser att Fisksätra redan är tätt bebyggt, Sveriges tätaste tätort, och framför att cirka 500 nya lägenheter är alldeles för mycket samt påpekar att det i planprogrammet redovisades färre lägenheter, cirka 300. Förslaget är alldeles för tätt och för högt varför exploateringen behöver minska avsevärt.
Många uttrycker oro för att de nya husen kommer att leda till minskad solinstrålning till befintliga lägenheter. Likaså påpekas att utsikten mot vattnet och grönskan i norr kommer att försvinna, vilket försämrar situationen för de boende. Några menar att insynen i lägenheterna kommer att öka i samband med nybyggnationen.
Läs hela samrådsredogörelsen.

4. Vilka ändringar har gjorts i detaljplanen efter samrådet och inför granskning?

Synpunkterna i samrådet har gett följande ändringar av planförslaget:
Generell sänkning av bebyggelsen utmed Fisksätravägen till 4-6 våningar.
Förändrat kvarteret väster om centrum till att innehålla ett punkthus på 13 våningar för att markera centrum samt en markparkering för besökande till centrum.
Tillgänglig ramp för gång och cykel mellan den övre och lägre nivån.
Läs mer om Fisksätra Entré på Nacka kommuns hemsida.


5. Vilken typ av lägenheter kommer ni att bygga?

Det kommer att finnas lägenheter i olika storlekar med en hyfsat jämn fördelning från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Det blir yteffektiva lägenheter med smart planlösning.

6. Vad kommer hyresrätterna att kosta att hyra?

Hyran är inte bestämd än. Vill du få en uppskattning av vad det kostar att hyra en nybyggd hyresrätt så kan du gå in på Bostadsförmedlingens hemsida och söka på nyproduktion.

7. Vad kommer bostadsrätterna att kosta?

Priset och månadsavgiften är inte bestämd än. Eftersom det inte finns så många bostadsrätter i Fisksätra så är det svårare att hänvisa till vad nuvarande priser ligger på. Vi kommer att sälja bostadsrätterna via en eller flera mäklarbyråer, vilka är ej klart än.

8. Har vi som bor i Fisksätra någon förtur till de nybyggda lägenheterna?

Vi vill premiera dig som är hyresgäst hos oss och ge dig möjlighet att få förtur till de nybyggda lägenheterna. Som boende i Fisksätra med ett förstahandskontrakt erbjuds du förtur till de nya hyres- och bostadsrätterna. Obs, gäller ej dig som har andrahandskontrakt eller korttidsavtal.
Som turordningsprincip går vi efter boendetid i senaste lägenheten. Självklart måste den som vill nyttja förturen uppfylla våra ekonomiska krav samt övriga villkor enligt vår uthyrningspolicy för att kunna få en ny hyresrätt eller köpa en bostadsrätt.

9. Måste man säga upp sin nuvarande hyresrätt för att få en nybyggd hyresrätt?

I regel måste du säga upp din nuvarande lägenhet om du hyr eller köper en nybyggd hyres- eller bostadsrätt. Vi vet att det finns många unga vuxna i Fisksätra som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar men gärna skulle vilja ha en egen bostad i området. Därför har vi beslutat att göra ett undantag från regeln ovan.
Det betyder att du som förälder kan ansöka om förtur till ditt barn (mindre lägenhet 1 rum och kök/mindre 2 rum och kök) utan att lämna tillbaka din nuvarande hyresrätt. Vi kommer att återkomma med regler kring detta när det blir aktuellt. Återigen måste den som vill nyttja förturen uppfylla våra ekonomiska krav samt övriga villkor enligt vår uthyrningspolicy.

10. Vad händer med Fisksätra Terrass (påbyggnader på befintliga hus)?

Vi har haft arkitekter som ritat på olika förslag för påbyggnaderna. Det är många såväl byggnadstekniska som boendesociala frågor att ta ställning till i detta projekt. Än vet vi inte hur eller om vi kommer att bygga på husen eller hur lång tid det kommer att ta.
När/om vi bygger på husen vill vi samtidigt passa på att renovera fasad, fönster, värmerör och trapphus så att vi inte behöver gå in och ”stöka” fler gånger i varje trapphus.
I dagsläget är det troliga om det blir påbyggnader, att det i så fall blir på ett färre antal hus.

11. Vad händer med Fisksätra Södra (den södra parkeringen)?

I ett senare skede planeras liknande bebyggelse som på Fisksätra Entré på södra p-platsen som vi kallar Fisksätra Södra, i ett attraktivt söderläge. Här har kommunen ännu inte påbörjat detaljplanearbetet så vi har ingen tidplan för denna del än.

12. Vad kommer ni att rusta upp vad gäller det befintliga området samt husen/lägenheterna?

Utvecklingen av Fisksätra kommer pågå under många år och visionen är ännu i ett tidigt skede. Vi vill bland annat göra detta:
Garagen: Garagen kommer att börja renoveras i september 2019, först ut blir garaget på Karpgatan. Vi målar om i ljusare färger. Ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen. Här är en kort sammanfattning av det som kommer att hända: Alla bilar måste flyttas i samband med renovering, garaget ska vara tomt, reparation av pelare, målning av väggar, pelare och tak, ny belysning, nya dörrar/portar, burarna tas bort, erbjudande om däckförvaring, rotationsparkering d v s inga ”fasta” platser, parkeringsbolag.
Klimat- och energi: Vi vill isolera våra befintliga fastigheter bättre för att skapa ett bättre inomhusklimat. Vi vill också passa på att byta ut/renovera uteplatser samt eventuellt delar av fasaden. Samtidigt innebär det att vi gör klimatet en tjänst genom att energiförbrukningen blir mindre. Vi planerar för solpaneler på både nya som befintliga fastigheter.
• Vi vill i dialog med dig som är hyresgäst i Fisksätra ta reda på om och hur vi kan utveckla gårdarna mellan husen. Här kan man tänka sig enklare åtgärder/insatser på varje gård som totalt sett skapar en bra variation och ett stort utbud av aktiviteter, t ex boulebana, odlingslotter, grill/syrénberså med trädgårdsbord, enklare träningsredskap.
• Vi vill ta reda på hur vi kan utveckla centrum och torget, även det vill vi göra i dialog med dig som är hyresgäst.
• Vi vill öka den upplevda tryggheten i området genom bättre belysning såväl inom- som utomhus, ljusare färger i källare och garage, tryggare tvättstugor och passersystem som innebär att endast du som bor har tillgång till vissa delar av fastigheten. Renoveringen av garagen påbörjades under hösten 2019.
• När en lägenhet blir uppsagd så renoverar vi den enligt vår ”plusstandard” vilket bland annat innebär helrenoverat badrum och kök med ny utrustning.

13. Varför renoveras alla lediga lägenheter till plusstandard?

Vi bygger endast om lägenheter till plusstandard om lägenheten är uppsagd och tom, det vill säga ingen bor i lägenheten. Att renovera lägenhet för lägenhet till plusstandard är ett alternativ till ett stambyte där man upprustar alla lägenheter samtidigt. Ett stambyte innebära ofta en mindre grad av valfrihet för dig som hyresgäst och en standard- och hyreshöjning för alla hyresgäster. Alla pluslägenheter annonseras/förmedlas i första hand via Mina sidor.

14. Många undrar hur man gör för att få underhåll i sin lägenhet?

Av våra 2.560 lägenheter omfattas 1.489 (ca 58%, april 2018) av Valfritt LägenhetsUnderhåll, VLU. Det är en överenskommelse från 2011 som vi har tillsammans med Hyresgästföreningen. Det betyder i korthet att hyresgästen enligt avtal ska sköta sitt eget inre underhåll och får därför en rabatt på hyran för detta om 43 kr/kvm/år, vilket framgår av hyresavin. Vill du gå ur VLU och ansluta dig till lägenhetsunderhåll har du möjlighet att få en bedömning av skicket i din lägenhet, och efter behov få renoverat. Att underhåll ingår i hyran betyder inte att vi totalrenoverar hela lägenheten, utan vi gör en bedömning utifrån de behov som föreligger och vad som sägs i hyreslagen.

15. Varför har ni det här systemet?

Stena Fastigheter har kommit överens med Hyresgästföreningen om att det i längden blir mer rättvist att ha lägenhetsunderhåll. Vi behöver också komma till rätta med eftersatt underhåll i lägenheterna. Men det ska vara frivilligt att ansluta sig. Vill man inte ha underhåll och den högre hyran så kan man avstå. Behovsprövat underhåll under hyrestiden är det vanligaste systemet för lägenhetsunderhåll. Det är också det som gäller i Stena Fastigheters övriga bestånd.

16. Hur gör jag för att få tillägget för lägenhetsunderhåll?

• Du kontaktar Stena Fastigheters Serviceanmälan, 0771 40 50 50, och ber att få ansluta dig till lägenhetsunderhåll.
• Din fastighetsvärd besiktigar lägenheten och avgör behovet.
• Du godkänner att underhållet ska ingå och att rabatten försvinner.
• Rabatten försvinner när åtgärderna är klara.

17. Var ska alla parkera när det blir färre p-platser och fler lägenheter?

Vi har för närvarande cirka 250 lediga garageplatser (november 2018). Vi har även infört boendeparkeringstillstånd under 2018 för att det ska bli enklare för dem som har en bostad att hitta p-plats i området. Tätare trafik på Saltsjöbanan kommer att innebära att det är enklare att pendla till och från Fisksätra. Det planeras för två garage i den nya bebyggelsen i Fisksätra Entré, med totalt 145 parkeringsplatser. Det kommer även finnas ett antal p-platser i form av kantstensparkering.
Inför granskningen av Fisksätra Entré har vi tagit fram en parkeringsutredning som beskriver parkeringssituationen i området.

18. Vad händer med lekplatserna?

Lekplatserna ses över tillsammans med den lokala hyresgästföreningen på respektive gata. Därefter planeras lämpliga åtgärder in. Till exempel ska Lekplatsen på Lakegatan rustas upp. De har i en arbetsgrupp tagit fram flera förslag och vi ska nu avgöra vilket alternativ som passar bäst in i både miljön och budget. På Karpgatan fick lekplatsen ny lekutrustning under 2017, som alla hyresgäster på gatan fick möjlighet att rösta fram utifrån ett förslag.

19. Vad händer med den omtalade Multisporthallen?

Nacka kommun planerar för en multisporthall i Fisksätra. Det är i dagsläget inte klart vart den i så fall kommer att placeras. Multisporthallen kommer att bli en attraktion i området. På sikt hoppas vi att den möjliggör ett ökat fokus på motion och idrott och på sätt kan bidra till att förbättra folkhälsan.

20. När planeras ombyggnationen av Saltsjöbanan?

Region Stockholm (fd Landstinget) och Trafikkontoret planerar att bygga om Saltsjöbanan från sommaren 2021 och två år framåt. Efter ombyggnationen kommer det vara bättre turtäthet, var 12:e minut istället för var 20:e minut, och enklare att ta sig till och från tåget från centrum.

21. När det ska byggas under så lång tid, kommer det bli väldigt mycket buller och störningar – får vi sänkt hyra då?

Stena Fastigheter följer de riktlinjer som finns framtagna och som Hyresgästföreningen står bakom. Läs gärna mer om dessa riktlinjer på Hyresgästföreningens hemsida.

22. Vad har ni för inkomstkrav när man ska hyra lägenhet hos er?

Kravet vid tecknande av nytt hyreskontrakt är en inkomst på 3 ggr årshyran. Man får ej räkna med make/maka/sambos inkomst. Undantag för detta gäller vid nyproduktion och större pluslägenheter (3-4 rok). Då kan sökanden och medsökande slå ihop sina inkomster om den huvudsökande uppfyller minst 50% av inkomstkravet. Sammanslagning kan godtas för make/maka/sambo som har varit folkbokförda på samma adress alternativ medköande i minst 12 månader. Läs mer i vår uthyrningspolicy.

23. Vad gör ni för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning?

Vi ser allvarligt på olovlig andrahandsuthyrning och arbetar systematiskt för att motverka detta. Olovlig andrahandsuthyrning är en av de saker som gör att man kan känna sig otrygg i lägenheten och trapphuset. Det leder ofta också till ökad nedskräpning och slitage.
Känner du dig otrygg i trapphuset på grund av att du misstänker olovlig andrahandsuthyrning så tar vi tacksamt emot tips, så att vi kan åtgärda detta. Vid godkänd andrahandsuthyrning ska andrahandshyresgästen inte använda c/o-adress utan ska folkbokföra sig på vår lägenhets adress inklusive lägenhetsnummer, samt helst få sitt namn på brevlåda/postfack, så kommer posten fram som den ska.

24. Kommer det finnas laddstolpar för elbilar i området?

Ja, det planeras för laddstolpar, och vi kommer vi att installera detta utifrån efterfrågan på laddstolpar.

25. Finns det planer på att införa bilpool i området?

Ja, det finns planer för bilpool. När vi bygger nya hus blir det fler som ska dela på färre parkeringsplatser, då är bilpool ett bra alternativ för vissa. En av fördelarna med att införa bilpool är bland annat att man får möjligheten att både spara pengar och hjälpa miljön genom att dela bil med grannarna eller till och med samåka till olika destinationer.