Tillsammans mot den klimatneutrala staden

Stena Fastigheter Malmö har som en av de första fastighetsägarna undertecknat branschens initiativ "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30".

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad “A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Senast år 2020 ska Malmö stad ha utvecklat en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030 i form av en lokal Agenda 2030.

Målet är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. För att uppnå dessa ambitiösa mål behöver Malmö stads klimatarbete omfatta bygg- och anläggningssektorn då denna står för mer än 20% av den totala klimatbelastningen.

Branschen har därför tagit initiativ till en färdplan för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och annläggningssektor. Vi har genom att skriva under avtalet åtagit oss att stegvis implementera det övergripande målet om klimatneutralitet 2030. Arbetet bedrivs inom sex strategiska fokusområden:

De aktörer som väljer att skriva på den lokala färdplanen delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

Nu börjar arbetet med att tillsammans med branschen jobba mot den klimatneutrala staden.

 

LFM30