Cirkularitet och återbruk

I fastighetsbranschen har cirkularitet och återbruk blivit centrala begrepp för att främja hållbarhet. Genom att omdefiniera traditionella byggprocesser och materialhantering arbetar vi för att minimera avfall och maximera återanvändning.

Från slit och släng till att spara och bevara  

Fastighets- och byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkan och runt 30 procent av det totala avfallet i Sverige. Idag är det bara en bråkdel av allt byggmaterial som kommer till användning igen efter rivning eller renovering. Som bransch måste vi helt enkelt förändra vårt sätt att arbeta, utveckla nya metoder tillsammans – och hitta lösningar som fungerar i större skala.  

Fler kan göra mer 

Vi är en av de aktörer som driver utvecklingen framåt. I Malmö var vi en av de första fastighetsägarna att underteckna Lokal Färdplan för Malmö, ett lokalt initiativ för att påskynda branschens klimatomställning. Vi är medlemmar i LFM30 sen 2019. Det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp – och därefter en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035. Alla anslutna medlemmar ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025. Alla byggaktörer ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt.  

>> Läs mer här

2022 undertecknade Stena Fastigheter en avsiktsförklaring för att öka andelen återbruk och andra cirkulära lösningar vid ny- och ombyggnation, tillsammans med närmare 40 andra aktörer i Göteborg.  

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024. Bland annat ska vi dela erfarenheter och goda exempel, utveckla vår kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Målet är att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025 med fler mellanlager för material, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation.  

>> Läs mer här

En förebild för branschen 

När vi byggde om den gamla Trikåfabriken i Malmö under 2021, återbrukade vi så mycket som möjligt, utmanade oss själva och våra leverantörer och testade flera nya cirkulära metoder. Projektet nominerades till Årets Bygge 2023 i kategorin Renovering. Trikåfabriken är också ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt som klimatberäknats.  

Nu går vi vidare med att uppföra en ny del i kvarteret och siktar mot att bygga nytt och klimatneutralt enligt LFM 30:s metodik. De utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet, med kolinlagring i material eller med tekniska lösningar för att inte bidra till växthuseffekten. Byggnaden kommer att utföras med återbrukat stål i stommen och återbrukade eller klimatneutrala material i fasader, golv och väggar. Exempelvis kommer vi använda tegel från en mur som idag finns på platsen och golv i marmor och kalksten från den rivna svävarterminalen i Malmö.