Vi och våra leverantörer

Vi är en av Sveriges största privata fastighetsbolag och med det följer ett stort ansvar. Under 2023 köpte Stena Fastigheter tjänster och material för ca 3 miljarder SEK. Allt vi köper in, till samtliga projekt och investeringar, omfattas av våra hållbarhetsmål.

En viktig del av det långsiktiga arbetet

En stor del av Stena Fastigheters klimatpåverkan kommer från varor och tjänster som vi köper in så relationerna med våra leverantörer är en nyckel om vi ska nå våra hållbarhetsmål. Cirka 90 procent av vårt klimatavtryck omfattas av inköp, material och produkter till projekt och förvaltning.

Därför har vi en uppförandekod, som baserat på en branschgemensam från Fastighetsägarna, och som våra leverantörer och entreprenörer signerar. På så sätt vet alla vad som gäller, hur vi vill att våra affärsrelationer ska se ut och vilka grundläggande hållbarhetskrav vi ställer och våra mål. Uppförandekoden ligger till grund vid avtal och omförhandlingar och följs upp vid genomgångar och sittningar. Utöver detta så inkluderar vi våra entreprenörer och leverantörer i arbetet och för samtal kring hur deras arbete påverkar vårt resultat och måluppfyllnad.

>> Ta del av vår uppförandekod

Våra samarbeten och leverantörskedjor måste hålla hela vägen

Möjligheter och risker

Vi samarbetar också ofta med andra aktörer som påverkar vårt hållbarhetsarbete på olika sätt, som till exempel finansiärer, nätverk, intresseorganisationer och projektdeltagare. Även här finns det stora möjligheter – och en del risker.

Vi är verksamma i en bransch som producerar mycket, konsumerar mycket och påverkar många människors liv – både dem som bor i våra fastigheter och dem som arbetar för våra leverantörer. Allt oftare sker också en del av våra inköp på en global marknad,  vilket ställer högra krav på vårt inköpsarbete och uppföljning.

Våra samarbeten och leverantörskedjor måste hålla hela vägen – och därför ordnar vi utbildningar och byter erfarenheter om allt från affärsetik, arbetsmiljöfrågor, mänskliga rättigheter och jämställdhet till energieffektivitet, biologisk mångfald och lokalt återbruk. Att ta ansvar, arbeta långsiktigt och med omtanke om andra är helt enkelt grunden i vårt arbete och i våra affärer.