Hållbarhet

Stena Fastigheter har högt ställda mål och ett uthålligt arbete med hållbarhet. Vi arbetar med trygghet och sociala frågor samtidigt som vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer för att minska vårt klimatavtryck.

Så jobbar vi med hållbarhet

Vår väsentlighetsanalys visar att social stabilitet och klimatförändringar är de viktigaste hållbarhetsaspekterna för vår verksamhet. Och som vi ser det går social och ekologisk hållbarhet hand i hand. Vi har arbetat med trygghet och social hållbarheta frågor i över 20 år och har, sedan 2018, högt ställda mål för att minska vårt klimatavtryck. Mål som vi bara kan nå tillsammans med våra leverantörer och de som bor och verkar i kvarteren.

Tre tydliga hållbarhetsmål 

 

Netto-Noll 2045

År 2045 ska Stena Fastigheter inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Som delmål i det arbetet ska vårt klimatavtryck år 2030 ha minskat med 55 procent jämfört med 2018.

Trygga och trivsamma kvarter

Vi ska få ännu fler av våra hyresgäster att trivas och känna sig trygga där de bor. Som fastighetsägare och stadsutvecklare har vi en unik möjlighet att stärka kvarteren och göra våra kunders liv tryggare, trivsammare och mer hållbart. Vi arbetar utifrån en social färdplan som befästs i vår förändringsteori.  Idag har alla kvarter områdesstrategier en lokal väsentlighetsanalys kopplad till dialog och investeringar.

Skapa 1000 nya hållbara hem

Vi har som mål att producera minst 1 000 nya hållbara hem varje år och upprusta lika många befintliga hem per år fram till 2026. Det innebär att vi tillför hem som både produceras hållbart och som gör det lättare för dem som bor där att leva hållbart.  

Vårt arbete 

 

Vi jobbar lokalt och tänker globalt 

Alla kvarter har lokala områdesstrategier– utformade utifrån platsens behov – för hur de ska nå Stena Fastigheters hållbarhetsmål. Dessa är i sin tur utformade för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi har prioriterat sex globala hållbarhetsmål som vi, genom vår verksamhet, har stora möjligheter att påverka.  

Vi har också ett mer detaljerat ramverk plan för hur vi ska uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Alla projekt och nyproduktioner arbetar utifrån dess sju olika fokusområden. Ett av dem – och kanske det viktigaste – är långsiktigt ägande. Det är det långsiktiga ägandet som ger förutsättningar för övriga områden och hållbarhet som en given del av vår kärnverksamhet. 

Det är det långsiktiga ägandet som gör hållbarhet till en given del av vår kärnverksamhet

Stadsutveckling med omtanke och hållbara tillsammans 

Stena Fastigheters relationsförvaltning är den strategiska ledstjärnan för hur vi arbetar med social hållbarhet. Det är ett relationellt arbetssätt, där alla våra medarbetare deltar i olika aktiviteter tillsammans med hyresgäster, föreningar och kommuner för att utveckla kvarteren.  

Till stöd har vi också flera relationsförvaltare på varje ort som håller ihop och driver arbetet. Det ger en god grund för dialog och medskapande som skapar trivsel, trivsel som i sin tur som stärker kvarteren. Och på lång sikt leder det till bättre förutsättningar så vi tillsammans kan ta oss an de riktigt stora hållbarhetsutmaningarna. 

>> Läs mer om vår relationsförvaltning

Ta del av vår hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn är det ramverk för Stena Fastigheters strategiska och operativa arbete med att stärka de städer som vi är verksamma i.

Läs mer