Investerar i entreprenörer i socioekonomiskt svaga delar av Göteborg

Nya Destination Invest vill investera i entreprenörer i utvalda socioekonomiskt svaga delar av Göteborg

Mindre än 1 procent av riskkapitalet i Sverige har visat sig hitta till entreprenörer utanför storstädernas stadskärnor, till exempel i förorten, vilket ett antal kartläggningar visat under de senaste åren. För att vända på utvecklingen startas ett nytt invest­mentbolag, Destination Invest, med fokus på entreprenörer i utvalda delar av Göteborg. Bakom satsningen står Volvo Cars, Stena Fastigheter, Framtidenkoncernen, Business Region Göteborg och GU Ventures, vilka välkomnar fler att ansluta sig till Destination Invest.

Entreprenörer med goda affärsidéer skapar intressanta affärsmöjligheter och utgör en viktig del av ekosystemet, som kan ge fler nya företag som växer och erbjuder jobb. De utgör också goda förebilder och bidrar till positiva effekter för samhällsutvecklingen. För att kunna satsa och expandera sina verksamheter söker entreprenörer externt kapital, men den rapporterade fördelningen av riskkapitalet är skev och når inte vissa grupper i samhället, till exempel de talangfulla entre­prenörerna i utvalda delar av Göteborg.

Vi vet att det finns talangfulla entreprenörer i våra områden med affärsidéer som har tillväxtpotential, men de saknar de rätta nätverken för att resa kapital. Detta ämnar vi att möjliggöra genom att etablera ett nytt investeringsbolag.

Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

Flera aktörer satsar betydande resurser på att bidra till bättre samhälls- och stads­utveckling, särskilt i områden som Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Redan idag arbetar Volvo Cars, Stena Fastigheter, Framtidenkoncernen samt Business Region Göteborg med ett antal aktiviteter med fokus på skola, fritid och arbete i dessa områden och tar nu ännu ett steg.

De fyra aktörerna har nu i samarbete med GU Ventures, som är kopplat till Göteborgs universitet, beslutat sig för att bidra till uppstarten av en ny investeringsverksamhet med fokus på entreprenörer i ovan nämnda områden. Namnet Destination Invest valdes utifrån den satsning som fyra av samarbetsparterna gjort under namnet Destination Tynnered.

Samarbetsparterna har sett ett stort värde i att möjliggöra och kanalisera investeringar till entre­prenörer i dessa områden, för att på så sätt bidra med gemensamma krafter till stads- och samhällsutveckling för en attraktivare stad.

- Vi vet att det finns talangfulla entreprenörer i våra områden med affärsidéer som har tillväxt­potential, men de saknar de rätta nätverken för att resa kapital. Detta ämnar vi att möjliggöra genom att etablera ett nytt inves­teringsbolag, säger Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter.

- Genom Volvo Cars engagemang vill vi inspirera fler företag och privatpersoner att investera i Destination Invest. Detta kommer att bidra till att fler lokala entreprenörers affärsidéer kan förverkligas och blomstra. Det kommer inte bara att gynna deras eget område utan även den större Göteborgsregionen, säger Thomas Andersson, Vice President Volvo Car Group

- Vi vet att egen försörjning är en av de viktigaste faktorerna för att vända den socioekonomiska utveck­lingen i ett område. Med detta initiativ öppnar vi dörren för de som vill investera i våra utvecklingsområden, bidra till ett starkt näringsliv och utjämna skillnaderna mellan stadens olika delar. Helt i linje med Fram­tiden­koncernens strategi för utvecklingsområden. Och tillsammans med GU Ventures säkerställer vi att det blir investeringar som görs på affärsmässiga grunder, säger Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen.

- Förhoppningen är att vi i det långa loppet genom sats­ningen har bidra­git till att etablera flera nya företag i Göteborgsregionen, där entreprenörerna som startat dessa kommer från just dessa områden. De utgör goda förebilder och kommer uppmuntra andra till att våga göra en liknande resa. Det bidrar i sig till en positiv utveckling för dessa områden och Göteborgsregionen i stort, säger Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg.

Destination Invest är i dagsläget helägt av GU Ventures, som har arbetat med investeringar och etablering av nya företag i många år och som har rest över 20 miljarder kronor sammanlagt i finansiering till sina bolag. Planen är GU Ventures ska bygga upp den nya investeringsverksamheten med stöd av entreprenörer och andra talanger, samt resa kapital för investeringar.

- Våra entreprenörer ger inspi­ration och drivkraft till andra att följa sina drömmar, samt blir substantiella arbetsgivare, men för att uppnå det behövs externt kapital, som kan ge entreprenörerna muskler. Vi har många bra investerarkontakter som vi kan bidra med, för att skapa en mer jämlik fördelning av kapitalet. Det kommer ge bra affärer, starkare entreprenörskluster och även göra det mer attraktivt att investera i Destination Invest, säger Klementina Österberg, VD GU Ventures.

Investmentbolagets nya styrelse, som föreslås till kommande årsstämma, ska ledas av ordförande Marie Osberg, som har lång erfarenhet från bank och finans, både operativt och på styrelsenivå. Marie har dessutom de senaste fyra åren varit ordförande i Rädda Barnen Göteborg.

Därutöver föreslås väljas in till styrelsen entreprenörerna Salman Eskandari och Arta Mandegari, vilka är eEducation Alberts grundarduo, entreprenören Gabriel Ghavami, GO MO Groups grundare och VD, entreprenören och mångfalds- och inkluderingsstrategen Sofia Appelgren, grundare av bland annat det sociala företaget Mitt Liv, Mats Torring, Stena Metalls Head of New Ventures, entreprenören Emma Rozada, som är medgrundare av The Techno Creatives, samt Klemen­tina Österberg.

Destination Invest kommer att samarbeta med det eko­system som redan idag kan stötta entreprenörerna och saminvestera med det nätverk av investerare som är etablerat. Övertygelsen är att det finns många talangfulla entreprenörer i de utvalda områdena, vilka söker kapital och kan få del av såväl nätverk som investeringar och locka fler att investera. Det nya investmentbolaget kommer ge bra affärer för såväl investerarna som entreprenörerna. Det kommer även stärka befintligt näringsliv och dess konkurrens­kraft, samt den entreprenöriella miljön i staden.

Mer om Destination Tynnered här.

Källor för statistik: