Så minskade vi användningen av energi med 30 procent

Stena Fastigheter, satte för drygt 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent fram till 2020, i hela sitt fastighetsbestånd. Ett mål som överträffats!

Användningen av värme, el och vatten skulle minska med 20 procent i hela Stena Fastigheters fastighetsbestånd på tio år! Ett mål som nu överträffats med råge. Så gjorde fastighetsbolaget för att lyckas.

–Det har varit ett målmedvetet, ibland också svårt arbete, men vi har hela tiden haft vårt mål för ögonen och kontinuerligt följt upp våra resultat, vilket bidragit till att vi nu nått våra mål som vi satte för tio år sedan. Det är glädjande att arbeta med insatser som bidrar till miljön och samtidigt är ekonomiskt lönsamt, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stena Fastigheter, som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, satte för drygt 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent till 2020, i hela sitt fastighetsbestånd. Företaget har mellan 2010 och 2020 i genomsnitt minskat sin användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent, förbrukning av vatten med 21 procent.

Från ett manuellt till ett automatiserat och digitaliserat arbete

När målen sattes fick Stena Fastigheter se över sin organisation, och det anställdes personer som skulle driva arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor. Då, 2010, fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde manuellt och endast en gång i månaden. I dag är alla fastigheter uppkopplade till automatiserade system, som kan nås via ett eget tekniskt nät.

–Avläsning av mätarna sker momentant, var femtonde sekund, så det är fullt möjligt att analysera i realtid vad som händer. Det här bidrar till att det är lättare att styra och optimera energianvändningen, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stora investeringar i teknisk utrustning har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Bland investeringarna kan nämnas närvarostyrd LED-belysning, ventilation med återvinning och ett tekniskt nät där alla fastigheter kan kopplas upp, vilket säkrar insamlingen av data.

Framgångsfaktorerna

Stena Fastigheter har med tiden utökat sin personalstyrka i arbetet kring energi- och hållbarhetsfrågor, där energifrågan är en av flera viktiga pusselbitar i företagets stora hållbarhetsarbete för att halvera sitt klimatavtryck till 2030. Men vad är då framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin energianvändning?

–Vi har haft dedikerad och utbildad personal som har hållit ihop arbetet, samtidigt som det har getts ett ekonomiskt utrymme att driva projekt för att minska energianvändningen. Genom att redovisa våra resultat öppet i organisationen, kvartalsvis, har det skapats ett engagemang och en vinnarkultur för att målet ska uppnås, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef för Stena Fastigheter i Malmö.

 

Hoppa över tabell
TIPS
 1. Så gjorde Stena Fastigheter för att nå sina mål
 2. Vi satte klara mål, som följts upp kvartalsvis
 3. Vi byggde upp en ny organisation kring målen. Vi anställde personal och skapade energi- och miljöavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 4. Vi har under perioden gått från manuella månadsmätningar till automatiserade mätsystem, som vi äger själva och läser av kontinuerlig i realtid.
 5. Vi har investerat tid och pengar i energiprojekten. De har varit både miljömässigt- och ekonomiskt framgångsrika.
 6. Resultaten har redovisats öppet för kollegor. Vilket har skapat engagemang och en vinnarkultur.
FAKTA
 • År 2009 tog Stena Fastigheter beslut om att minska energianvändningen med 20 procent för värme, fastighetsel och vatten, mellan 2010 och 2020.
 • Resultat, minskad användning: 30 procent värme, 38 procent fastighetsel, 21 procent vatten.
 • Fastighetsel är el som används i allmänna utrymmen somt ex trapphus och tvättstugor.
 • Stena Fastigheter har sedan 2012 köpt in ursprungsmärk grön el till alla sina fastigheter.
 • 2020 gick företag över till egenproducerad vind-el genom ett samarbete med Stena Renewable.
 • Sverige hade ett energimål att energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2008 (genom minskad energiintensitet) till 2020. Läs mer om Sveriges energi- och klimatmål på: https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/
Några av de investeringar som bidragit till minskad energianvädning
 • Närvarostyrd LED-belysning vilket genererat minskad elanvändning.
 • Ventilation med återvinning vilket genererat minskad el- och värme-användning.
 • Utbyte av frånluftsfläktar vilket genererat minskad elanvändning.
 • Lägenhetsgivare för att på så sätt optimera inomhustemperaturen och ge jämnare inomhustemperatur.
 • Väderstationer vilka genererat minskad värme-användning och jämnare inomhustemperatur.
 • Tekniskt nät där vi har möjlighet att koppla upp allt i fastigheterna och då framför allt framtidssäkra insamling av data i egen regi.