Stena Fastigheter först ut i nya stadsateljén

Inom ramarna för BID Malmös arbete, där Stena Fastigheter är en aktiv medlem, startas nu en stadsateljé för barn på Friisgatan. Ateljén ska vara en resurs för fastighetsägare, kommun och andra samhällsaktörer som söker barn och ungas perspektiv på stadsmiljön. Stena Fastigheter är först ut och kommer att jobba med förskolan Ångloket kring utvecklingen av deras innergård.

För att ge en lägesbild av satsningen bjöds i veckan olika aktörer och press in till ateljén för en presentation. På plats fanns bl a BID Malmö, Stena Fastigheter, tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S) och pedagoger från Ångloket och Lekattens förskolor. Med på träffen fanns även några av Lekattens barn, vid ett helt eget bord i mitten.

Bakgrunden till satsningen är ett längre samarbete mellan BID Malmö och Pedagogisk Inspiration i Malmö stad, där man under två års tid samarbetat med olika grundskolor och förskolor i Sofielund och Möllevången för att undersöka och ge plats åt barnens tankar och idéer kring sin närmiljö. I botten ligger ett regeringsdirektiv om att barn och ungas behov ska ges större utrymme i stadsplaneringen. Genom att starta stadsateljén på Friisgatan går man nu ytterligare i bräschen för arbetet med att inkludera barnens perspektiv.

Målet är att ateljén ska bli en mötesplats för att knyta kontakter och skapa nätverk för innovation och förnyelse, mellan pedagogiska, sociala, kulturella och politiska perspektiv. Det ska vara en plats för workshops där barn och unga arbetar med aktuella utmaningar och projekt samt en utställningslokal för pågående projekt.

Planen är inledningsvis hålla stadsateljén öppen för workshops och utställningar på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 9–12. På sikt kan det bli aktuellt med öppettider även för boende och andra intresserade under sena eftermiddagar, kvällar och helger. Pedagoger från förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam i område B kommer att delvis sköta bemanningen. Samarbete kommer att ske med Lärande och samhälle, Malmö Universitet.

Inom kort inleds Stena Fastigheters samarbete med Ångloket om innergården på Södervärnsgatan och det fortsatta arbetet med Lekattens förskola och gatustråket Södra Förstadsgatan.

För mer information om BID Malmös arbete se: https://bidmalmo.se/?s=barn+och+stadsutveckling