Hur Stena Fastigheter hanterar personuppgifter från kameraövervakning

Stena Fastigheter AB, 556057-3619, använder kameraövervakning utan ljudupptagning.
Detta i syfte för att skapa trygghet och förhindra samt utreda brott.

Behandlingen av personuppgifter

Stena Fastigheter AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Stena Fastigheter AB, Box 31157, 400 32 Göteborg (556057-3619), eller något av Stena ägt eller förvaltat bolag, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När behandlas dina personuppgifter?

Övervakningskameror finns placerade vid Stena Fastigheters fastigheter och köpcentrum. Kamerorna spelar in rörliga bilder från garage, allmänna ytor, entréer, personalentréer, lastkajer och fasader.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Kamerornas syfte är att du som befinner dig i något av Sten Fastigheters fastighetsmiljöer ska känna dig trygg och säker.

Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att:

Utlämnande av personuppgifter

Stena Fastigheter lämnar över inspelat material till brottsutredande myndighet endast vid utredande av brott. Ansvarig myndighet gör då en skriftlig begäran om utdrag av material till säkerhetsavdelningen på Stena Fastigheter.  

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Stena Fastigheter behåller det inspelade materialet i 3-21 dagar, därefter raderas det.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Stena Fastigheter har vidtagit rigorösa åtgärder för att skydda det inspelade materialet mot otillbörlig åtkomst.

Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt trygghetskameror@stena.com. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Om du begär registerutdrag från Stena Fastigheter så lämnar vi aldrig ut personuppgifter om dig som består av rörliga bilder från våra kameror. Det beror på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder. Material från kamerorna är även sekretessbelagt för tredje man, vilket innebär att bilder på alla andra personer än den som begärt ut materialet och som befinner sig på samma film måste maskas bort. Sammantaget skulle det vara en oproportionerligt stor arbetsuppgift att ta fram sådana bilder.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss per e-post: Trygghetskameror@stena.com

Det går även bra att kontakta oss per post:  

Stena Fastigheter Stockholm AB
Att: Säkerhetsavdelning
Box 16144
103 23 Stockholm

Uppdatering av denna information

Stena Fastigheter förbehåller sig rätten att uppdatera informationen som återfinns på denna hemsida. Se datum nedan för senaste uppdatering av informationen.

 

Senaste uppdatering: 25 april 2024