Välen Park

Ett levande kvarter med bostäder och idrott i samexistens.

Nu inleder vi den gemensamma resan kring hur Välen Park ska utvecklas till ett attraktivt och levande kvarter med bostäder och idrott i samexistens. Vägen dit sker genom en bred dialog och en vision om en socialt hållbar bebyggelse. Framtidens Välen Park kan bli ett område där föreningsaktiva, verksamhetsidkare, boende och besökare samverkar och trivs tillsammans.

Resultatet är ett aktivt Välen Park med en identitet som Västra Göteborgs nya aktivitetsområde - en park för möten, motion, rekreation och lek.

VY2-HOST-DAG_v5.png

Dialog för bästa resultat

För att skapa bästa förutsättningar för ett framtida Välen där bostäder och föreningsliv fungerar i samexistens och genererar mervärden för varandra, har en omfattande dialogprocess i tidigt skede genomförts med bland annat föreningslivet och  kringboende. 

Olika boendeformer

I utvecklingen av Välen vill Stena Fastigheter och Skanska tillföra olika upplåtelseformer och boendeformer där människor med olika livssituationer och behov kan välja det som passar dem bäst. Vi vill skapa levande markplan där boende, näringsidkare och besökare rör sig och träffas. Gårdsmiljöerna och husens bottenvåningar ska utformas så att de stimulerar till möten och trivsel. Förutom bostäder kommer det att finnas gemensamma lokaler för idrottsföreningar, idrottsplaner, skola och förskola i Välen Park.

Att göra ”både och”. Att både bygga bostäder, behålla och utveckla förenings- och idrottslivet på platsen.

VY5_VALENPARK_v1.png

Sociala ambitioner & Grön Plan

I utvecklingen av Välen Park har vi fokus på socialt hållbar bebyggelse. Vårt bostadskoncept ”Ett inkluderande Kvarter” ska bidra till ökad gemenskap, samhörighet, tolerans och öppenhet. Det är ett första steg i en långsiktig satsning för ett öppnare, mera sammanhållet Göteborg. Konceptet bygger på att vi blandar olika upplåtelseformer i ett och samma hus, erbjuder olika boendeformer och skapar levande kvarter. Vi kommer att arbeta med en Grön Plan där hållbart byggande, ekosystemtjänster, program för hållbart resande och hållbar resursanvändning ingår. Utvecklingen av Välen Park sker med tillämpad forskning som lyfter in normkritiska frågeställningar i dialogprocesserna och utvecklingen av området. Utöver de långsiktiga sociala ambitionerna i kvarteret kommer vi också att låta projektet bli en språngbräda för unga människors framtidstro, motivation och ett första kliv in på arbetsmarknaden.

Tillsammans skapar vi ett levande och inkluderande Välen med win-win situationer för människor, staden och samhället!

Göteborgs stad har fattat beslut om att undersöka möjligheten att utveckla området Välen Park med bostäder och idrott i samexistens. Skanska och Stena Fastigheter erhöll den 27 november 2017 markreservation avseende bostäder vid Välen Park med socialt hållbar bebyggelse. Fastighetskontoret har velat ta ett speciellt grepp kring platsen och satsa på en socialt hållbar bebyggelse samt dialog och samverkan med idrotts- och föreningslivet. För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver byggaktörerna komma in i ett tidigt skede då det är de som i slutändan ska bygga projektet. Under 2018 genomförs en dialogprocess med bred förankring med syftet att lämna in en ansökan till byggnadsnämnden om planbesked för platsen. I mars 2020 erhåller Stena Fastigheter och Skanska ett positivt planbesked.