Telefonplan

Genom en direktanvisning för ca 250 bostäder vid Telefonplan planerar vi att fortsätta utveckla Telefonplan. Utöver markanvisningen planeras ca 250 bostäder inom egen fastighet.

Markanvisning vid Telefonplan som möjliggör ca 250 bostadsrätter avser kvarter 2 i den strukturplan som ligger till grund för fortsatt planarbete inom centrala Telefonplan. 

Strukturplanen för utvecklingen vid Telefonplan innehåller sammantaget ca 110 000 BTA med 800-1000 bostäder och 23 000 kvm kontor.  Förslaget ska nu detaljstuderas och bearbetas vidare för att sedan gå ut på plansamråd, planerat till hösten/vintern 2022. Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling av Telefonplan med blandning av bostäder, kontor och handel i en tät struktur skapas attraktiva, trygga och levande stadsrum.
Läs mer om hela planen på Stockholms stads hemsida >>

Utöver markanvisningen planeras ca 250 bostäder inom Stena Fastigheters fastighet Tvålflingan 5. Detta möjliggör att Stena Fastigheter nu planerar att utveckla totalt ca 500 ny bostäder i området.Telefonplan_Illustrationsplan A3 2000.jpg

Bildkälla: Stockholm Stad