Klimatsmart

We Care - hållbart byggande

We Care

Att bygga och förvalta hållbart är viktigt för oss på Stena Fastigheter. Vi jobbar inom sju olika områden som skapar mervärden för dig som hyresgäst - men också för kvarteret och staden du bor i. För oss är det långsiktiga ägandet grunden för att utveckla och ta hand om våra hus och kvarter – och för att ta hand om dig som hyresgäst. När vi utvecklar Trikåfabriken tar vi hänsyn till alla delar i hållbarhetsarbetet, från trygghet till återbruk. 

We care

Klimatsmart

När vi bygger om Bilden jobbar vi klimatsmart hela vägen. Det innebär först och främst att vi försöker göra så lite ändringar som möjligt i huset. För att skapa en klimatsmart drift gör vi en investering i i förnyelsebar energi och bygger in moderna system för klimatkontroll och energireducering.

Huset byggs om med ett smart klimat- och värmesystem som reglerar sig självt efter behov. De tekniska systemen har valts med utgångspunkt i en tanke om självförsörjning och minimerade uttag där vi omsorgsfullt vägt samman moderna regelverk med driftsekonomi, funktion och estetik.

Genom Low Carb solceller, batterilagring, Energy Hub (smart elnät) och intelligent molntjänst har fastigheten ett eget lokalt elsystem, med koppling till det centrala elsystemet. Via additionellt förnyelsebar fjärrvärme, CESO Digital Fjärrvärme och CESO Smart Komfort bidrar fastigheten till att inte bara sänka sina egna utan hela stadens utsläpp.

Klimatberäknat ombyggnadsprojekt

Trikåfabriken är ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt där klimatnyttan verifieras - och där en cirkulär bygg- och rivningsprocess står i fokus. Under 2021 medverkar projektet i forskningsanslaget ”Branschimplementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad.” som är en del av E2B2*.

Med utgångspunkt i projektet arbetar vi tillsammans med forskning och andra fastighetsägare för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället. Byggnaden ska också certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift nivå guld, för att långsiktigt bidra till miljö- och klimatnytta.

Genom certifieringen som bland annat kontrollerar inomhusmiljö, husets påverkan på hälsan och klimatet vill vi värna om att du och dina medarbetare mår bra i huset - både nu och i framtiden.

*E2B2” är Sveriges största forskningsprogram för innovation för energieffektivt byggande och boende.

Återbruk och cirkularitet

Genom en strukturerad bygg- och rivningsprocess kan vi återbruka och återvinna maximalt i projektet. Det vi inte återanvänder själva lämnar vi till återbruksleverantörer som tar emot varor för upcycling. Vi ställer också krav på leverantörer vid inköp av både material och tjänster. Inbyggda produkter kan demonteras, återbrukas eller materialåtervinnas.

Här är några av de hållbarhetsaspekter som vi jobbar med i projektet. 

  • Vi använder byggnadens kulturhistoria som vägvisare samt en gestaltning där återbruk och återvinning ger karaktär till byggnaden.
  • Vi försöker att ta tillvara på och bevara material och inventarier som fönster, brädgolv, lampor och friskluftsintag i form av rosettventiler.
  • Vi jobbar med vår miljöplan för styrning av farligt avfall, mängavfall och transporter.
  • Vi har kontinuerlig dialog med återbyggdepån i Malmö som säljer och tar emot varor för upcycling.
  • Vi har sökt råd och stöd från Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, via IVL Svenska Miljöinstitutet (institutet för vatten- och luftvårdsforskning)
  • Vi upphandlar med fokus på klimatfrågor, LCC (Life Cycle Cost) och styr inköp mot miljövarudeklarerade produkter.
  • Vi bygger in system för individuell mätning och smart styrning av ventilation, värme, vatten, kyla och grön el.
  • Vi gör en lokal investering i förnyelsebar energi genom Low Carb-solceller på tak.