BoStad2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021.

BoStad2021 var ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad som pågick 2014-2021. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som kortar tiden från idé till färdigställda bostäder och att bygga 7000 bostäder utöver den ordinarie produktionen.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft. Dialogen har varit en central del i arbetet, mellan staden och byggaktör och med de boende och verksamma i området där bygget sker. 

Vi har lärt oss att det går att snabba upp processer, få en högre kvalitet och samtidigt kapa kostnader utan att det står i konflikt med stadens myndighetsansvar.

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg

Stena Fastigheter Göteborg har byggt cirka 1000 lägenheter inom denna satsning på centrala Hisingen, i Högsbo och Tynnered. I utvecklingen av de nya kvarteren har dialogen med de boende och verksamma på platsen varit en viktig del.  Något man även identifierade i BoStad2021. Ambitionen i BoStad2021 har varit att involvera de kringboende och andra intres­senter tidigt och genom hela processen.

Vi identifierade tidigt att dialogen med de som bor och verkar i området är en viktig framgångsfaktor. Dialogen gör att processerna går smidigare, vi får kloka inspel som utvecklar produkten och vi tar hand om frågor och eventuell oro bland de boende. Vi har lärt av varandra och sett positiva resultat.

Mia Larsson, ordförande i kommunikationsgruppen för BoStad2021 och kommunikationschef på Stena Fastigheter Göteborg Mia Larsson, ordförande i kommunikationsgruppen för BoStad2021 och kommunikationschef på Stena Fastigheter Göteborg