Framtidens Nöbbelöv

Utvecklingen av det framtida Nöbbelöv är i full gång! 2018 fastställde Lunds kommun ett planprogram som visar hur Nöbbelöv på lång sikt ska kunna få flera hundra nya bostäder. Därefter utställdes planprogrammet för samråd och 2021 fattade kommunen ett inriktningsbeslut. Nu har arbetet med detaljplanerna påbörjats. Vi på Stena Fastigheter är med och utvecklar!

Planprogrammet i korthet

Planprogrammet visar hur de nya husen kan placeras längs med Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen. Det kommer att finnas plats för både flerfamiljshus, radhus och parhus, men exakt var de ska placeras och hur de ska utformas är inte bestämt än.

Tanken är att Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen ska bli stadsgator så att hastigheten blir lägre och gatorna blir tryggare även för de som går och cyklar.

Det beslutade planprogrammet visar också hur två-tre så kallade mobilitetshus kan byggas på strategiska platser i området (i förslaget var det fler). I mobilitetshusen ska det finnas plats för vanlig bilparkering, men också annan service till exempel bilpooler och cykelservice.

Det fullständiga underlaget hittar du här: Planprogram Östra Nöbbelöv

Justeringar från det första förslaget

Beslutet innebär en del justeringar från det första förslaget som var på samråd. En principiellt viktig fråga är att för den östra delen av området måste man invänta Trafikverkets besked om hur de tänker sig järnvägens utveckling. Utöver det har bland annat en större förskola och ett LSS-boende givits utrymme, ett mobilitetshus (parkeringshus med service) har fått en mer central placering och den allmänna gröningen har därmed kunnat få mer plats.

Samråd och synpunkter

Under samrådet 2020 kom det in ungefär ett hundratal yttranden, de allra flesta från privatpersoner som bor i området. Innan byggnadsnämnden fattade beslut om planprogrammet fick de läsa vilka synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. I den finns också beskrivet hur de olika synpunkterna har hanterats.

Läs mer här: Samrådsredogörelse Nöbbelöv

Nästa steg

För att möjliggöra nyproduktionen behöver ett mobilitetshus tillföras i området. Kommunen kommer utlysa ett parallellt uppdrag avseende mobilitetshusets gestaltning och utformning under Q1 2023. Vinnande förslag planeras att utlysas under Q2 2023.

Mobilitetshuset är en förutsättning för vidare detaljplanarbeten i området. Vi på Stena Fastigheter planerar för fler hållbara bostäder och för en utbyggnad av den befintliga vårdcentralen. Vi lämnade in ansökan om detaljplan Q4 2022. Mer om våra planer avser vi presentera under hösten 2023.