Bygginformation och störningar i Fisksätra

Ny sophanteringsanläggning

Senaste nytt:

Nu är grävarbeten i garagen på Lakegatan, Harrgatan, Karpgatan och Forellgatan klart och det som kvarstår är kompletterande arbeten.  Måndag den 8 juli startas arbete i infarten av centrumgaraget och detta planeras pågå under sommaren. Då kommer in- och utfart ändras till ordinarie infart, dessa arbeten kan medföra störande ljud. Utvändig grävning mellan Karpgatan och centrum startar måndag den 8 juli, vecka 28, och pågår till slutet av augusti. Arbeten med inkasten på gårdarna och tankrummen i garagen kommer att ske under sommaren fram till september.

Vad innebär en ny sophanteringsanläggning?

I och med att vi bygger nytt och gör plats för fler Fisksätrabor passar vi på att göra en större förbättring och säkrar upp för Fisksätras framtida sophantering. Detta görs genom att bygga en helt ny sophanteringsanläggning. När arbetet är klart kommer du som bor på Lakegatan, Karpgatan, Fisksätra Torg, Forellgatan, Harrgatan samt Braxengatan kasta ditt restavfall och matavfall i ett sopinkast på respektive gård. Denna lösning ger en modern och effektiv sophantering och bidrar till att Fisksätra blir en mer hållbar stadsdel. 

Arbetet påbörjades i febaruari och sophanteringsanläggningen kommer att vara färdig för användning i slutet av året. 

Arbeten kommer att ske etappvis med start i garagen, där ett visst antal platser kommer vara avspärrade under tiden som arbetena pågår. Mer information kommer via vår parkeringspartner Parkando till de som har parkeringstillstånd för respektive garage. 

Den tekniska delen

Den nya sophanteringsanläggningen kommer precis som idag att bestå av ett så kallat sopsugssystem. Ett sopsugssystem består av flera olika sopinkast som går ner i ett rörsystem och en terminal dit avfallet sugs med hjälp av vakuum. Det är sedan till terminalen som sopbilen kommer och hämtar avfallet, för att föra det vidare till avfallsanläggningen. 

Den nya sophanteringsanläggningen kommer därmed att bestå av den tekniska lösningen av ett helt nytt sopsugssystem, med nya inkast, rör och terminal för att hantera avfallet på ett effektivare sätt samt minska mängden av tunga transporter vid garageinfarterna. 
 
Till skillnad från idag så kommer sopinkasten finnas på gården, men det är fortfarande ett system där dina sopor direkt försvinner ner i rörsystemet. Så länge inkasten används som de ska så kommer det inte samlas sopor på gården som kan dra till sig ohyra. 

Fisksätra Centrum

Arbeten med bland annat installationer i allmänna ytor och galleriagångar fortsätter och ytor avgränsas tillfälligt. Utvändiga arbetet med tätskikt anslutning till centrum fortsätter och kommer att pågå under sommaren mellan Aktivitetscenter och Kockrockens restaurang. Ett provisoriskt tak byggs för att skydda de pågående arbetena. Plattsättningsarbeten fortsätter vid busstorget och kommer bli förlängt att pågå under sommaren.

Läs mer om centrumutvecklingen>> 

Fisksätra Entré

Saltsjöblick och Sjölyckan (intill Karpgatan och Lakegatan):  
I Saltsjöblick pågår främst invändiga arbeten under juli och början på augusti. Utvändigt under pågår, under samma period, markarbeten i anslutning till fastigheten vilket sker både på gården och på Lakegatan. Det kan komma att ske tillfälliga arbeten som påverkar in- och utfart vid garaget på Lakegatan, vid dessa tillfällen kommer tydlig skyltning att finnas.
På Sjöyckan pågår fortsatt fasad- och takarbeten under juli och början av augusti. Invändigt pågår arbeten med köksmontage, parkettläggning, kakel/klinker och målning samt installationsarbeten. Under sommaren kommer även arbetet med finplanering på gården att pågå. 

Saltsjösten (intill Forellgatan och Braxengatan): 
Saltsjösten pågår fortfarande fasadarbeten och på hyresrätterna pågår arbeten med taket. Invändigt har man börjat spackla och måla förskolan. Fokus på äldreboendet ligger nu på installationsarbeten och gipsarbeten.

Lakegatan, Braxengatan och Forellgatan har för tillfället antingen sin garagein/-utfart stängd, skyltning finns.

Byggnationen av Fisksätra Entré kommer framöver att kräva en del arbete under helger, detta kommer att ske mellan kl. 08.00-15.00.  

Fisksätra Entré

Läs mer om alla projekt för Fisksätra Entré

Läs mer här!

Övriga arbeten intill Fisksätra Entré:

Fisksätra station - Saltsjöbanan

Region Stockholm fortsätter arbetet med ombyggnaden av Saltsjöbanan och Fisksätra station. Detta innebär bland annat att Fisksätravägen är enkelriktad. Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas. Du hittar mer information om bygget kring Saltsjöbanan på Region Stockholms hemsida. Där kan du även registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation gällande projektet.

Fisksätra Multihall

På andra sidan spåret bygger Nacka kommun Fisksätra Multihall.  Du hittar mer information om arbetet med Fisksätra Multihall på kommunens hemsida.