Bygginformation och störningar i Fisksätra

Ny sophanteringsanläggning

Senaste nytt:

På grund av att mer berg i Lakegatans garage så har man behövt planera om i vissa garage, separat information skickas ut till berörda. I dagsläget pågår arbeten i Lakegatans, Harrgatans och Karpgatans garage.

Arbeten påbörjas i Forellgatans garage nästa vecka, var uppmärksam på in-och utfarter som kan komma att tillfälligt stängas av.

I sopsugsterminalen har entreprenören börjat med invändiga arbeten för den nya anläggningen. 

Vad innebär en ny sophanteringsanläggning?

I och med att vi bygger nytt och gör plats för fler Fisksätrabor passar vi på att göra en större förbättring och säkrar upp för Fisksätras framtida sophantering. Detta görs genom att bygga en helt ny sophanteringsanläggning. När arbetet är klart kommer du som bor på Lakegatan, Karpgatan, Fisksätra Torg, Forellgatan, Harrgatan samt Braxengatan kasta dina hushållsopor och matavfall i ett sopinkast på respektive gård. Denna lösning ger en modern och effektiv sophantering och bidrar till att Fisksätra blir en mer hållbar stadsdel. 

Arbetet påbörjades i febaruari och sophanteringsanläggningen kommer att vara färdig för användning i slutet av året. 

Arbeten kommer att ske etappvis med start i garagen, där ett visst antal platser kommer vara avspärrade under tiden som arbetena pågår. Mer information kommer via vår parkeringspartner Parkando till de som har parkeringstillstånd för respektive garage. 

Den tekniska delen

Den nya sophanteringsanläggningen kommer precis som idag att bestå av ett så kallat sopsugssystem. Ett sopsugssystem består av flera olika sopinkast som går ner i ett rörsystem och en terminal dit avfallet sugs med hjälp av vakuum. Det är sedan till terminalen som sopbilen kommer och hämtar avfallet, för att föra det vidare till avfallsanläggningen. 

Den nya sophanteringsanläggningen kommer därmed att bestå av den tekniska lösningen av ett helt nytt sopsugssystem, med nya inkast, rör och terminal för att hantera avfallet på ett effektivare sätt samt minska mängden av tunga transporter vid garageinfarterna. 
 
Till skillnad från idag så kommer sopinkasten finnas på gården, men det är fortfarande ett system där dina sopor direkt försvinner ner i rörsystemet. Så länge inkasten används som de ska så kommer det inte samlas sopor på gården som kan dra till sig ohyra. 

Fisksätra Centrum

Arbeten på plan 2:  
Arbeten med installationer i allmänna ytor, galleriagångar samt golvläggning fortsätter och ytor kommer avgränsas tillfälligt. Det pågår även rivnings- och byggnadsarbeten.  

Arbeten på plan 3: 
Arbetet med det nya tätskiktet är pågående och förväntas vara färdigställt under våren 2024 vilket under tiden kan innebära vissa störningar i framkomligheten. 

Butiker och verksamheter:   
- På plan 2 pågår just nu byggnation av tre stycken lokaler. I väntan på sina renoverade lokaler kommer vissa butiker och verksamheter tillfälligt befinna sig i andra lokaler.

Här kan du också läsa entreprenörens månadsbrev för april! 

Läs mer om centrumutvecklingen>> 

Fisksätra Entré

Saltsjöblick och Sjölyckan (intill Karpgatan och Lakegatan):  
För Saltsjöblick pågår fasadarbeten och även arbete med solceller på taket. Invändigt pågår arbete med plattsättning, målning, golvläggning samt montage av och kök. För Sjöyckan pågår ställningsarbeten och takarbeten samt montage av fönsterdörrar. Invändigt pågår stomkomplettering och installationsarbeten.

Saltsjösten (intill Forellgatan och Braxengatan): 
- För Saltsjösten arbetar entreprenören främst med invändiga arbeten såsom gipsning och installationer. I dagsläget utförs arbeten i de nedre delarna av fastigheten. Man planerar också att färdigställa hela stommen inom 2 veckor, vilket innebär att kranen tas ner i slutet av nästa vecka.

Lakegatan, Braxengatan och Forellgatan har för tillfället antingen sin garagein/-utfart stängd, skyltning finns. 

Byggnationen av Fisksätra Entré kommer framöver att kräva en del arbete under helger, detta kommer att ske mellan kl. 08.00-15.00.  

Fisksätra Entré

Läs mer om alla projekt för Fisksätra Entré

Läs mer här!

Övriga arbeten intill Fisksätra Entré:

Fisksätra station - Saltsjöbanan

Region Stockholm fortsätter arbetet med ombyggnaden av Saltsjöbanan och Fisksätra station. Detta innebär bland annat att Fisksätravägen är enkelriktad. Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas. Du hittar mer information om bygget kring Saltsjöbanan på Region Stockholms hemsida. Där kan du även registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation gällande projektet.

Fisksätra Multihall

På andra sidan spåret bygger Nacka kommun Fisksätra Multihall.  Du hittar mer information om arbetet med Fisksätra Multihall på kommunens hemsida.