Ungas framtidstro är stark

Ungdomar har en stark framtidstro och tror på sin egen förmåga. Det visar en metastudie som strategibyrån Quattroporte gjort på uppdrag av Stena Fastigheter. Studien visar också att framtidstron är stark oavsett socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet.

Den generella bilden kring unga kan uppfattas som dyster, men metastudien som Quattroporte sammanställt visar att unga har självförtroende och tror på sin egen förmåga att påverka sin egen framtid.

– Studierna som vi tagit del av visar att framtidstron bland unga aldrig varit så stark som nu. Framtidstron är också är jämlikt fördelad. Oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller kön så är den stark. Det finns en sammanblandning mellan framtidstro och oro för samhällsutvecklingen i stort. Om man frågar unga om de tror att det kommer gå bra för dem i framtiden så tror de flesta det. Om man däremot frågar om de oroar sig för klimatförändringar eller rasism då är de ganska starkt oroade, säger Peter Majanen, trendforskare och vd på Quattroporte.

Uga har framtidstro – låt oss ta vara på den

Vi har arbetat med social hållbarhet i över 20 år genom vårt arbetssätt relationsförvaltning. I Stena Fastigheters kvarter bor 15 000 unga under 25 år. Vårt arbete, för och med unga, är inriktat på att stärka deras livschanser genom: läxhjälp, feriejobb, praktikplats, ett aktivt föreningsliv och platser att vara på. För att öka kunskapen och rikta insatser där de gör som bäst nytta vände vi oss till Quattroporte med frågorna: Hur har framtidstron utvecklats bland unga, och vad påverkar den?

– Studiens resultat gläder oss, då vi också kan dra slutsatsen att framtidstron är stark bland unga i våra kvarter. Vi står stärkta i det arbete vi redan gör men vi vill göra mer tillsammans med andra. Med avstamp i studien kommer vi bjuda in till samtal i framtidstrons anda, för att inspirera, föra djupare samtal och hitta fler samarbeten. Låt oss nu tillsammans ta hand om ungas framtidstro, säger Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter.

Läs studien 👇🏼

FAKTA

SLUTSATS METASTUDIE

Ungdomar har stark framtidstro och ser ljust på sin egen förmåga att skapa sin egen framtid. De har självförtroende och motivation oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Det finns en sammanblandning av den individuella framtidstron och en allmän oro för samhällsutvecklingen. Metastudien och analys är gjord av strategibyrån Quattroporte.

METOD

Quattroporte har gått igenom ett stort antal källor och adderat egna analyser av befintligt datamaterial och big data, för att ta reda på hur det ser ut med ungas framtidstro och stadsutveckling. I arbetet ingår:

 Ett 50-tal vetenskapligt publicerade artiklar om framtidstro, unga och stadsutveckling.
Över 1 miljon intervjuer i rådata-format Big data bestående av 3 miljarder webbsidor.
25 exempel med fokus på stadsutveckling och unga. 

Tillsammans ger denna metastudie en analys grundad i bred empiri. Forskningsområdet är relativt nytt men intresset har ökat under de senaste åren. Före 2010 är det främst forskning som genomförts i USA. Majoriteten av analyserna har bedrivits i socialt utsatta områden. 2010 startades studien CILS4EU som undersökt framtidstro baserat på den senaste forskningen. Studierna är genomförda i Sverige och i ett antal andra länder i EU.