Västra Bellevuegården

Vi tillför 135 nya hyreslägenheter

Stena Fastigheter utvecklar västra Bellevuegården med 135 helt nya, hållbara och hemtrevliga hyresrätter. På västra Bellevuegården bor du citynära, grönt och trivsamt! Den första etappen lägenheter kommer att stå klara för inflyttning till juli 2022. Förmedlingsstart planeras till januari 2022!

 

Närområdet

Västra Bellevuegården välkomnar dig med sina grönskande gårdar och rekreationsområden som ger möjlighet till ett naturnära och lugnt boende med närhet till city. Här finns också ett väl utbyggt centrum med ett brett serviceutbud och trivsamma mötesplatser. Alldeles i närheten finns dessutom Bellevueparken - ett område med både idrottsanläggningar och parker. Havet ligger på cykelavstånd och här finns skolor, fritidsgårdar och ytterligare service.

De omtyckta gårdarna i västra Bellevuegården har under åren utvecklats tillsammans med de boende för att ta till vara på kvarterets grönytor och bidra till en ökad trivsel och gemenskap. I kvarteret har vi tillfört odlingslådor, sittytor, motionsslingor och träningsredskap för att ge förutsättningar för rörelse och gemenskap. Gårdarna lockar både boende och besökare genom sin gröna och trivsamma utemiljö.

Stadsutveckling med omtanke

Stena Fastigheter jobbar tillsammans med Malmö stad i ett långsiktigt projekt för att utveckla området kring västra Bellevuegården. Bellevuegårdens centrum rustas upp för att möta framtiden. Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud vill vi skapa en ny hållbar stadsdel som man vill bo kvar i och flytta till. Parker och grönområden förstärks, de nya husen miljöcertifieras och vi satsar på möjligheter till hållbart resande och boende. De första lägenheterna byggstartade under våren 2021 och inflyttningar kommer att ske etappvis från och med juli 2022. 

"Som långsiktig aktör vill vi jobba tillsammans för att utveckla den hållbara staden. Vi vill vara motorn för områdesutvecklingen i Bellevuegården."

- Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö

Utvecklat serviceutbud

Vi utvecklar västra Bellevuegården med omtanke om människorna som bor här. Ett bra serviceutbud underlättar för vardagspusslet och tillför livskvalitet. I samråd med befintliga- och potentiella aktörer i Bellevuecentrat planerar vi för en möjlig sammansättning som tillför mer service. Bland annat med en familjecentral, ett utökat bibliotekskoncept och ett Ica med ett bredare sortiment som paketleveranser och nyttig hämtmat. Dessutom flexibla kontorsplatser samt seniorbostäder. I nuläget är inga beslut är fattade men vi arbetar aktivt för ett serviceutbud som vänder sig till alla som bor och verkar i Bellevueområdet.

Dessutom jobbar vi för att underlätta för kollektivt resande och hållbara kommunikationer. Bland annat kommer vi att satsa på pooler där elcyklar och elbilar kan hyras, så att du som bor i västra Bellevuegården kan ta dig in till stan, ut till havet eller till jobbet på ett hållbart och enkelt sätt.

Vi utvecklar och bygger! 

Vi vill att fler ska kunna ta del av- och bidra till det trivsamma och hållbara livet i Bellevue. Därför tillför vi 135 nya miljöcertifierade bostäder med närhet till både natur och stadens utbud. Med cykelavstånd till havet och ett brett serviceutbud alldeles inom räckhåll.

Vi har nu påbörjat den första etappen i utvecklingen av området. Det innebär att vi bygger fyra nya hus med totalt 135 hyresrätter om främst 2 rok och 3 rok. Parallellt med detta pågår ett planprogramsarbete för en förtätning längst med Lorensborgsgatan med ytterligare bostäder. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad har nu godkänt planprogrammet som samrådsunderlag. Samrådstiden pågår under sommaren och du som boende i området har nu möjlighet att se och tycka till om planprogrammet.

Läs mer om Malmö stads planer för området: Bellevuegården

 

Hållbara tillsammans

Vi arbetar för att hela kvarteret som du bor i ska vara tryggt, trevligt och klimatsmart på alla sätt och vis. Vi vill göra det lätt för dig att leva hållbart. Utnyttja det som finns; sortera ditt avfall ordentligt, dela saker med dina grannar, välj gärna cykel eller buss istället för bil när det är möjligt. Hållbarhet är en stor fråga och vi behöver alla göra det vi kan, tillsammans.

Trivsel för alla

Vi lyssnar på och pratar mycket med människorna som bor i våra kvarter för att tillsammans få till ett liv mellan husen som känns lika mycket hemma som de fina lägenheterna vi bygger. Förutom att addera nya hem så tillför vi också annat till området som ökar trivseln för alla som bor och rör sig i kvarteret. Genom god dialog med de som bor i västra Bellevuegården har vi skapat en grund från vilken området kan utvecklas och bland annat förstärkt kvarteret med odlingslådor, sittytor, motions-slingor och träningsredskap.

Hållbara energilösningar

På Stena Fastigheter jobbar vi för att göra det så enkelt som möjligt att leva hållbart. En del i det arbetet handlar om att säkerställa att våra hus har en långsiktigt hållbar energiförsörjning. När vi utvecklar västra Bellevuegården så ser vi till att uppnå en effektivare och mer självförsörjande energianvändning. Genom samverkan med E.ON har vi framtagit en energilösning med fossilfri el och värme som bland annat bygger på lokalproducerad el från solceller, bergvärmelagring och förnyelsebar fjärrvärme. 

 

Tryggt och grönt

För att bidra till trygghet och samhörighet i området jobbar vi långsiktig genom vårt arbetssätt för social hållbarhet -  relationsförvaltning. Tillsammans med boende, entreprenörer och föreningar hittar vi vägar till samarbeten och projekt med fokus på trygghet, dialog och hållbarhet. Området ska helt enkelt präglas av ett hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet.

Cykel- och Elbilspool

Malmö stad ser en framtid där fler människor vill slippa att äga en egen bil. Det har därför varit viktigt för oss att planera västra Bellevuegården på ett sätt som underlättar för människorna som bor i området att resa såväl kollektivt som med hyrd bil eller med cykel. Vi kommer därför att satsa extra på pooler där du kan hyra elcyklar och elbilar för transport, så att du som bor i västra Bellevuegården kan ta dig till stan, ut till havet eller till jobbet på ett hållbart och enkelt sätt. 

Mitt kvarter - Bellevuegården

​I filmserien Mitt kvarter träffar du människor som bor och jobbar i våra kvarter. De intervjuade berättar vad som gör deras kvarter till just deras alldeles egna. Kolla gärna på våra tre avsnitt från Bellevuegården!

Fakta: Bellevuegården

Bellevuegården är ett bostadsområde i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö. Området var ett av de sista miljonprogramsområdena som byggdes i Sverige mellan 1965 och 1975. Miljonprogrammen kom till som svar på bostadsbrist och dålig boendestandard i efterkrigstidens Sverige.

Målet var att bygga en miljon nya bostäder per år. Kostnaden per enhet kunde sänkas genom rationellt byggande i storskaliga projekt.

I tiden låg också trender som automobilisering, hård planeringen, funktionalism och en vilja att komma ifrån den trånga stenstaden. Tidens strömningar tillsammans med en snäv ekonomisk hållning ligger bakom miljonprogramshusens utformning.

Väl utbyggd service

Tanken med områdena var också att erbjuda allting som de boende kunde behöva. I centrum planerades därför för kommersiell och samhällelig service – rekreationsområden, skolor och bibliotek tillsammans med butiker och handel.

”Hela befolkningen skall beredes sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skälig kostnad.” (prop. 1967:100)

Många sätter likhetstecken mellan miljonprogram och betongförorter med höghusområden – men det är en orättvis beskrivning av miljonprogramsområdena. Områdena bjuder på en blandning av höghus, låga flerbostadsområden och småhus fördelat på olika upplåtelseformer och byggherrekategorier.

Rymligt, välplanerat och grönskande

Majoriteten av byggnaderna i Bellevuegården består av flerbostadshus från 1970-talet. Men här finns även äldreboende, kontorshus, villor och radhus som byggdes senare, under 1990-talet. På området finns också en bibehållen gård från 1800-talet.

Bostadsområdet har en enhetlig arkitektur, där husen är rätvinkligt placerade med entréer vända mot de grönskade gårdarna. Höghusen som konstruerades under 1970-talet ligger i öster och delas av två parker: Ärtholmsparken och Bellevueparken.